High Availability & Disaster Recovery

Η ανάγκη για ασφάλεια και διαθεσιμότητα των πόρων μιας μηχανογραφικής υποδομής είναι πλέον απαίτηση για κάθε σύγχρονη επιχείρηση ή οργανισμό. Η υλοποίηση περιβάλλοντος υψηλής διαθεσιμότητας για τα δεδομένα και τις εφαρμογές ενός οργανισμού, όπως π.χ. με τη χρήση τοπολογιών Cluster, είναι πλέον διαδεδομένη σε όλο σχεδόν το εύρος της αγοράς.

 

Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπου οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας είναι τόσο υψηλές ώστε να επιβάλλεται σχεδόν μηδενικό downtime και μηδενική απώλεια δεδομένων, ενδείκνυται η υλοποίηση Discover Recovery Site.

 

 

Server Consolidation / Virtualization

Η αρχιτεκτονική virtualization έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στις μηχανογραφικές υποδομές αρκετών εταιριών και συνεχώς κερδίζει έδαφος αποδεικνύοντας την αξία της στην καθημερινή πράξη, γιατί βοηθά:

·         Στην απρόσκοπτη λειτουργία ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος

·         Στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων

·         Στη βελτίωση της διαχείρισης

·         Στη μείωση του κόστους της μηχανογραφικής υποδομής

 

 

Storage Consolidation & Data Management

Η ανάγκη σε αποθηκευτικό χώρο μίας επιχείρησης κάθε χρόνο διπλασιάζεται κατά μέσο όρο είτε από την ίδια τη λειτουργία της ή και από τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σε κάποιες οδηγίες.

 

Σε πολλές περιπτώσεις τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε απομονωμένες νησίδες πληροφορίας με ελάχιστα περιθώρια επέκτασης όταν αυτή είναι αναγκαία, ή με μη αξιοποιήσιμους ελεύθερους χώρους στους οποίους άλλα συστήματα δεν έχουν πρόσβαση. Ενώ αυτά δημιουργούν διαχειριστικό πονοκέφαλο, η αξία των ψηφιακών δεδομένων μιας επιχείρησης γίνεται τόσο σημαντική χρόνο με το χρόνο, ώστε η απώλειά τους ή ακόμα η καθυστερημένη ανάκτησή τους πολλές φορές έχει αποβεί μοιραία για κάποιους οργανισμούς. Οι λύσεις Storage Consolidation & Data Management (SAN, NAS, Backup, Archiving, VTL, κλπ) έρχονται να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες παρέχοντας:

·         τη διαθεσιμότητα

·         την επεκτασιμότητα

·         την προστασία των δεδομένων

·         τη δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης,

που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί.

 

 

Application Delivery

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εφαρμόσει μια επιχείρηση μια λύση Application Delivery (π.χ. Terminal Services της Microsoft, το Citrix, το Secure Global Desktop της Sun, το VDI της VMware), όπως:

·         η εύκολη διαχείριση μεγάλου αριθμού χρηστών

·         το γρήγορο deployment εφαρμογών

·         η αυξημένη ασφάλεια

·         η εύκολη κεντρική αλλαγή πλατφόρμας (π.χ. από Windows 7 σε 10)

·         η απομακρυσμένη λειτουργία εφαρμογών και πρόσβαση σε εφαρμογές από εντελώς διαφορετική πλατφόρμα

·         η πρόσβαση client server εφαρμογών μέσα από το web

·         η δυνατότητα χρησιμοποίησης thin clients (Wyse, HP/Neoware) ή και Ultra-thin clients (Sun Rays).

 

 

Identity & Access Management

Η πρόσβαση των χρηστών μιας επιχείρησης σε εμπιστευτικά δεδομένα πελατών, σε παραγγελίες εκατομμυρίων, σε σχέδια νέων προϊόντων πρέπει να ελέγχεται και να πιστοποιείται. Παράλληλα, σε μεγάλους οργανισμούς και εταιρίες, με πολλαπλά επίπεδα διοίκησης, πολλαπλές πλατφόρμες και εφαρμογές, όπου η κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης, η είσοδος, η προαγωγή ή η αποχώρηση ενός υπαλλήλου δημιουργεί μεγάλο φορτίο δουλειάς και εγκυμονεί κινδύνους.

 

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα Identity & Access Management. Tα συστήματα αυτά -όταν εγκατασταθούν σωστά- βελτιώνουν την ασφάλεια, αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν τα κόστη και το "integration friction" που συνήθως προκύπτει όταν δίνεται πρόσβαση σε εσωτερικές εφαρμογές στους εργαζόμενους, σε πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

 

 

Information Technology Asset Management

Οι πολύ ακριβές άδειες λογισμικού, καθώς και τα πολύ υψηλά πρόστιμα από audit σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθιστούν την εφαρμογή μιας ITAM λύσης απαραίτητη για την ορθή λειτουργία ενός οργανισμού. Η αναγνώριση τίτλων λογισμικού, η διαχείριση συμβολαίων και η παρακολούθηση χρήσης των εφαρμογών, βεβαιώνουν ότι όλοι οι οργανισμοί –από τον πιο μικρό εως τον πιο μεγάλο – θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποδοτικά και με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο τους τίτλους λογισμικού τους.

Πλεονεκτήματα

·         Μείωση κόστους

·         Απαλοιφή ρίσκου

·         Καλύτερες διαχειριστικές αποφάσεις

 

 

Integrated SIEM & Log Management

Οι υπεύθυνοι ασφάλειας δεν μπορούν να σταματήσουν ότι δεν βλέπουν. Αλλά χωρίς επαρκές προσωπικό για να παρακολουθεί την δραστηριότητα ασφάλειας, η ορατότητα είναι περιορισμένη. Η εφαρμογή λύσης SIEM & Log Management καλύπτει πλήρως τις ανάγκες παρακολούθησης μικρών ομάδων ασφάλειας. Παρέχει βελτιωμένη ορατότητα και μειωμένο χρόνο αντίδρασης χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετου προσωπικού.

 

 

Enterprise Output Management

Η Διαχείριση του Output αποσκοπεί στην απλοποίηση της υποδομής, και στην μείωση του διαχειριστικού κόστους. Οι λύσεις της ALPACO διασφαλίζουν την αξιόπιστη παράδοση των πληροφοριών από οποιαδήποτε εφαρμογή ή περιβάλλον σε οποιαδήποτε συσκευή ή προορισμό. Παρέχουν, ένα ενιαίο σημείο ελέγχου και την καλύτερη διαλειτουργικότητα με σκοπό την μείωση του χρόνου και του κόστους υποστήριξης των output λειτουργιών του οργανισμού.

 

 

Computer & Internet Monitoring

Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι η πιο σημαντική εργασία που έχει να διεκπεραιώσει το τμήμα πληροφορικής. Οι εσωτερικοί κίνδυνοι διαρροής δεδομένων (εκούσιοι ή ακούσιοι) αποτελούν μια παράμετρο που οι περισσότεροι οργανισμοί παραβλέπουν. Η εφαρμογή Computer & Internet Monitoring λύσης, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας θα είναι ασφαλή, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιονδήποτε.

 

 

Support Services

Η ALPACO γνωρίζοντας την αποφασιστική σημασία που έχει η συντήρηση και η υποστήριξη ενός συστήματος πληροφορικής, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Για τον σκοπό αυτό η ALPACO διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

 

 

 

Μπορούμε να αναλάβουμε:

  • τον σχεδιασμό της δημιουργίας ή της αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος
  • την έρευνα αγοράς
  • τη συλλογή προσφορών
  • την υλοποίηση του project (εγκατάσταση, θέματα ασφάλειας, εκπαίδευση χρηστών)
  • την συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε:

  • Συνέχεια στην υποδομή του πελάτη
  • Λειτουργική ευελιξία
  • Βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών
  • Υψηλή απόδοση
  • Μείωση του λειτουργικού κινδύνου, με το μικρότερο δυνατό κόστος