ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ROI)

 

 

Η ALPACO με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, μελετά και αναπτύσσει λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των Οργανισμών, εξασφαλίζοντας πολλαπλή επιστροφή της επένδυσης με:

 

 • Την εύστοχη επιλογή λύσεων και τη γρήγορη υλοποίησή τους – δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας της εταιρείας σε τεχνολογίες και εφαρμογές και του υψηλού επιπέδου επιστημονικών συνεργατών της.

 • Την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε όλη τη διάρκεια του έργου, παραδίδοντας λύσεις «με το κλειδί στο χέρι».

 • Την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας σε κάθε στάδιο υλοποίησης και τη συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές, που εγγυώνται την αξιοπιστία της επικοινωνιακής υποδομής του Οργανισμού.

 • Την παροχή υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του συστήματος (ανάλυση απαιτήσεων, customized ανάπτυξη, διαχείριση έργου, έλεγχος εφαρμογών, εκπαίδευση, υποστήριξη και συντήρηση).

 • Την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη υποστήριξη της λειτουργικής δομής του Οργανισμού, σήμερα και στο μέλλον.

 • Την εγκατάσταση των καταλληλότερων υποδομών με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες του Οργανισμού.

 • Την δημιουργία των συνθηκών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφοριακών πόρων, με βάση τη βέλτιστη αρχιτεκτονική ασφάλειας.

 • Την πλήρη ευθυγράμμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού με τις ανάγκες που εξυπηρετεί και τον εκσυγχρονισμό του με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.

 • Τον καθορισμό ενιαίας πολιτικής ασφάλειας και της συνακόλουθης οργάνωσης του Οργανισμού με βάση βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας.

 • Την αποτίμηση του επιπέδου κινδύνου και της λήψης αντιμέτρων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και του Οργανισμού εν γένει.

 • Τη βελτιστοποίηση της λήψης διοικητικών αποφάσεων και τη συνακόλουθη ελαχιστοποίηση του ρίσκου, με άξονα την άντληση και επεξεργασία πληροφοριών που μέχρι τώρα παρέμεναν αναξιοποίητες.

 • Τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση σε επίπεδο supervisor ικανού αριθμού ειδικών επιστημόνων με σκοπό την τεχνική ανεξαρτητοποίηση του Οργανισμού μετά την παράδοση του έργου.

 • Την επιστασία της υποστήριξης και συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του Οργανισμού.

 • Την απασχόληση και αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού, αλλά και νέου που πιθανόν θα προσληφθεί για τις ανάγκες του έργου, από τη γεωγραφική περιοχή του Οργανισμού και μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμο από τον Οργανισμό για την υποστήριξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος μετά την ολοκλήρωση του έργου.